پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16757
ناشناس
غیرفعال

با سلام تعصب وجهل چراغ اندیشه را به مسلخگاه می کشاند .