پاسخ به: عارفِ فلسفه نخوانده!

#16561
shahrani.2002
کاربر

ممتن استاد دینانی منو یاد صحبتهای شمس تبریزی میندازه:
هر کس را دوست دارم ، جفا پیش آرم : اگر آن را قبوا کرد ،من… از پان او ، باشم!
آری، مرا قاعده اینستکه: هرکه را دوست درام ،از آغاز ،با او ، همه قهر کنم؟!
اکنون ، همه جفا، با آنکس کنم که دوستش دارم !