پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16560
shahrani.2002
کاربر

در اندرون من خسته دل،
ندانم کیست؟!
که «من » خموشم و ،
«او»،
در فغان و در غوغاست؟! حافظ