پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16455
Marie
میهمان

اگر چون شمع خود بسوزی برای روشنی راه، مستقل و آزادی. و اگر منشا روشنی زندگی ت از قدرت غیر باشد: وابسته ی اجنبی هستی و جامعه حمایتت نخواهد کرد و طرد ت خواهی شد