پاسخ به: عارفِ فلسفه نخوانده!

#16433
علی
میهمان

عرفان و فلسفه هر دو اگر در منیت باشند دوری است در چرخه ی باطل.
و شایسته نباشد ، قضاوت نورهای خداوند که هر کدام به مسیری در کشش به سمت او در حرکتند.

هیچ کس نرسیده باشد مگر اینکه راه هدایت از خداوند سبحان بر او ارزانی شود.

هر که ترک هوا گفت ، به حق رسید.

ترک هوا خالی شدن است.
ترک هوا در هم شکستن منیت است.
ترک هوا گذر از جنسیت است.
دیدن روح انسانها به جای جسم آنها ست و مُردن باشد.