پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16333
ناشناس
غیرفعال

شیخ است و آتش و خون
یاد شیخ اشراق افتادم.
با نورش محشور باد.