پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16289
ابوذر
میهمان

فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم
همچو منصور، خریدار سر دار شدم