پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16261
عليرضا جمالي
میهمان

چراغ ها را خاموش کن تا تاریکی بگسترد و خواب فراگیر شود. البته چراغ خاموش را می شود روشن کرد، پس بهتر است آن را بشکنی!