پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16215
ناشناس
غیرفعال

گفت ان یار کزو گشته سر دار بلند
جرمش این بود که اسرارهویدا میکرد
عدم توانایی در درک تفاوت ها
همه روشن میکنیم وسیله فرق داره
راه فرق داره
روش فرق داره
خلاف جماعت که باشی کاری ندارن چی میگی فقط نباید باشی