پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16214
مجتبی
میهمان

با اندیشه بر اثر عادت، اندیشه نو خود را محکوم و از بین میبریم و مانع تکمال اندیشه خود میشویم
(یکی از همین اندیشه ها بر حسب عادت *منیت ما است* که خود را در جایگاه لامپ میبینیم)