پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16212
مسعود شورگشتی
میهمان

نورهای کم سوی وناتوان شمع توان دیدن نور درخشان وتابنده لامپ را ندارن و به واسطه جهل غرور خودبزرگ بینی منبع نور که همان تعقل است را به پای چوبه دار می برند