پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16211
محمدمصطفی
میهمان

هرکسی رو‌شنی دهد
عاقبتش دار است ….
سقف خانه را ببین
اعدام دسته جمعیِ چراغها …