پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16205
فاطمه
میهمان

می روند که دارش بزنند چون خودش نبود باید ار. خودت نور دهی تا روحت نمیرد