پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16204
نگار
میهمان

تاب نیاوردن و کشتن اندیشه ی تازه ای که پرنور تر است و می تواند تعالی پیدا کند و راه را بیشتر از اندیشه ی منجمد که هیچ رویی به تعالی ندارد، روشن کند.