پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16201
نگین
میهمان

هیچ طناب داری قادر به خاموشی نور فهم و اندیشه ایی که از سرچشمه فعال و پویای عقل میتابه، نیست. اما خاموشی کور سوی گاه و بی گاه شمعها بسیار آسان است.