پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16200
محمّد امین
میهمان

کوته فکری ، نپذیرفتن و نابود کردن اندیشه های بهتر از خود !…