پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16198
حسن
میهمان

گوسفند نباشیم علف نخوریم همه رفتن یه طرف جهت عوض نکنیم