پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16195
نجم الدین بایزیدی
میهمان

بهای همرنگ نشدن با جماعت جاهل رسوایی نیست ،مرگ اندیشه است