پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16193
حمید سلیمانی رازان
میهمان

وقتی خورشید اندیشه جایش را به شمع جهالت می دهد.

حمید سلیمانی رازان