پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16192
هستی
میهمان

خداوندا
هرکه به من میرسد بوی قفس میدهد
جز تو که پر میدهی تا برهانی مرا. …