پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16191
رامین
میهمان

آه منصور حلاج را کشتند!
بی خبران را صدا کنید! عاقلی اندر میان احمقان را کشتند!
صد سال به انتظار فرجی، گلایه کردیم
آن فرج چراغان را در دل تاریکی شب کشتند.