پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16189
آراسپ کاظمیان
میهمان

گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند
جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد