پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16184
هستی
میهمان

روشن تر از خاموشی،چراغی ندیدم، و سخنی،به از بی سخنی،نشنیدم. ساکن سرای سکوت شدم، و صدرۀ صابری در پوشیدم. مرغی گشتم؛ چشم او،از یگانگی پر او،از همیشگی، در هوای بی چگونگی،می پریدم. کاسه ای بیاشامیدم که هرگز،تا ابد، از تشنگی او سیراب نشدم.