پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16183
مجید مُعبّدی آرانی
میهمان

قاتلان و معاندان روشنفکری.
انحطاط روشنفکری.
هبوط روشنفکری