پاسخ به: عارفِ فلسفه نخوانده!

#16158
ناشناس
غیرفعال

جناب دینانی نمیدانم این اظهار نظر تند شما را چگونه پاسخ گویم اما همینقدر میتوانم بسنده کنم که هیچ بشری قادر نیست جایگاه یک آدم معمولی خدا را تعین کند چه رسد به جایگاه معنوی و …را
قضاوت سخت ترین کار دنیاست و مقاومت نکردن نیز که در حال حاضر اسانترین کار دنیا شده است .استاد عزیز اینکه به عقل ما جور در نمیاید به مهنی وجود نداشتن نیست نگذاریم علم ما حجاب دل ما آخر ای دلبر نه وقت عشرت انگیزی شدست

آخر ای کان شکر وقت شکرریزی شدست

تو چو آب زندگانی ما چو دانه زیر خاک

وقت آن کز لطف خود با ما درآمیزی شدست

گر بپوسم همچو دانه عاقبت نخلی شوم

زانک جمله چیزها چیزی ز بی‌چیزی شدست

زین سپس با من مکن تیزی تو ای شمشیر حق

زانک از لطف تو ز آتش تندی و تیزی شدست

جان کشیدم پیش عشقش گفت کو چیزی دگر

گفتم آخر جان جان زین سان ز بی‌چیزی شدست

چون حجاب چشم دل شد چشم صورت لاجرم

شمس تبریزی حجاب شمس تبریزی شدست