پاسخ به: عارفِ فلسفه نخوانده!

#16157
ناشناس
غیرفعال

بله به نظرم خیلی تند رفتید جناب استاد. هر نفر مشاهده خاص خودش را دارد و من به آن ایمان دارم