در دوره های آموزشی غیرحضوری  فیلسوف یار شرکت کنید و طبق نتایجی که از دوره ها بدست آورده اید، برنامه مطالعاتی و دوره آموزشی دریافت خواهید کرد؛ پرسش نامه زیر را با دقت پر کنید و منتظر باشید تا پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنید. لطفا اگر در دوره ای شرکت کرده اید، فرم را ارسال کنید. چنانچه سابقه ای در پنل فیلسوف یار نداشته باشید، نمی توانیم کمکی به شما بکنیم.