اپلیکیشن سالک فکرت

Dr Dinani App

اپلیکیشن سالک فکرت جهت راحت تر شدن دسترسی به آثار مکتوب و صوتی تصویری دکتر دینانی توسط فیلسوف یار منتشر شده است. نسخه اندروید اپلیکشین موبایل آثار و اندیشه های دکتر دینانی را می توانید هم اکنون دریافت کنید