۱۹ تیر ۱۳۹۳

ذات شیء هرگز مقتضی نیستی خودش نیست

نظرات